Kúpa nehnuteľností

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy - nehnuteľnosti  do vlastníctva a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Účelom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nhenuteľnosti z predávajúceho (cich) na kupujúceho (cich).

Relevantné formuláre:


Nehnuteľnosťou sa rozumejú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, teda rodinné domy, byty v bytových domoch, iné budovy.

Vlastníctvo nehnuteľností prechádza na kupujúceho (ich) nie už podpisom kúpnej zmluvy, ale až rozhodnutím Okresného úradu, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Preto je potrebné spolu s vypracovaním kúpnej zmluvy  vypracovať aj návrh na vklad do katastra nehnuteľností, na základe ktorého Okresný úrad, odbor katastra zavkladuje (zapíše) prevod nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

Nakoľko je predaj nehnuteľností finančne a časovo náročná transakcia, vyžaduje si zvýšenú pozornosť oboch zmluvných strán pri dojednávaní jeho podmienok. V mnohých prípadoch uzavretiu kúpnej zmluvy predchádza uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (v prípade predaja medzi podnikateľmi obchodnej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve), ktorou si kupujúci de facto rezervuje ponúkanú nehnuteľnosť pre seba, pričom v rámci uzavretia tejto zmluvy spravidla uhradí predávajúcemu ako preddavok časť kúpnej ceny za predávanú nehnuteľnosť. 

Ponúkané formuláre zmlúv reflektujú na všetky obvykle sa vyskytujúce variácie dojednania predaja nehnuteľnosti a je len na Vás aký postup si vyberiete.

Portál Elegaldocs Vám ponúka nasledujúce formuláre zmlúv o kúpe nehnuteľností rozdelené podľa toho, či sú obaja účastníci kúpnej zmluvy podnikateľmi alebo nie na neobchodné a obchodné:

Zmluva o prevode vlastníctva bytu a Obchodná zmluva o kúpe bytu - Predmetom kúpnej zmluvy podľa týchto formulárov je byt, nie rodinné domy a iné stavby či samostatné pozemky. Bytom sa rozumie obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie. Neoddeliteľnou súčasťou vlastníctva bytu, je spoluvlastníctvo pozemku/pozemkov na ktorých je postavený bytový dom a spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, preto zmluva o prevode vlastníctva bytu rieši aj prevod týchto spoluvlastníckych podielov. 

Zmluva o kúpe rodinného domu a Obchodná zmluva o kúpe rodinného domu - Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. S predajom rodinného domu je spravidla spojený aj predaj pozemku, na ktorom je rodinný dom postavený, resp. ďalších pozemkov, ktoré sú určené, aby sa užívali spolu s rodinným domom, napr. záhrada. Rodinný dom je však možné predať (kúpiť) aj samostatne bez pozemku (ov). Predmetom kúpnej zmluvy podľa týchto formulárov je rodinný dom, nie byty a iné stavby, samostatné pozemky, hnuteľné veci. 

Zmluva o kúpe pozemku a Obchodná zmluva o kúpe pozemku - Predmetom kúpnej zmluvy podľa týchto formulárov sú len pozemky, nie rodinný dom byty a iné stavby. Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku. Pozemky sa členia na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

Zmluva o kúpe inej budovy a Obchodná kúpa inej budovy - Predmetom kúpnej zmluvy podľa týchto formulárov je iná budova ako samostatná stavba, nie byt, rodinný dom alebo samostatný pozemok. Ide napr. o garáž, sklad, výrobnú halu a podobne. S predajom budovy je spravidla spojený aj predaj pozemku, na ktorom je budova postavená, resp. ďalších pozemkov, ktoré sú určené, aby sa užívali spolu s budovou napr. záhrada.Budovu je však možné predať (kúpiť) aj samostatne bez pozemku (ov).

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností - ako už bolo uvedené, vlastníctvo nehnuteľnosti sa nadobúda až vkladom do katastra, preto je potrebné vyplniť aj návrh na vklad. 

Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.