Osobný status

V rámci tejto kategórie sa nachádzajú dokumenty, používané v správnom konaní na obstáravanie vecí statusového charakteru fyzickej osoby, ako napr. veci štátneho občianstva, zmien mena a priezviska osoby, miesta trvalého pobytu a pod.

Generálne plnomocenstvo

Generálnym plnomocenstvom udeľuje splnomocniteľ splnomocnencovi oprávnenie vykonávať v mene a na účet splnomocnenca všetky právne úkony, t.j. vstupovať do právnych vzťahov, preberať záväzky, nadobúdať práva, nakladať s majetkom splnomocnenca, preberať jeho poštu, zastupovať splnomocnenca v konaní pred štátnymi orgánmi (napr. súdy, správne orgány a pod.), orgánmi samosprávy (obce, vyššie územné celky). Bližšie vysvetlenie zmluvy nájdete tu a v samotnom formulári. 

 

1,99 €
1

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Formulár slúži na vytvorenie žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

2,99 €
1

Čo o nás hovoria

reference

Jednoduché, prehľadné a hlavne užitočné.

Ing. arch. Igor Skýpala, ATELIER AA S.R.O.
reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS