Zmeny v podnikaní

V rámci tejto kategórie nájdete dokumenty, ktoré budete potrebovať pri akejkoľvek zmene Vášho podnikania, ako napríklad návrh na zápis rozšírenia predmetu podnikania obchodnej spoločnosti, ohlásenie živností atď.

Prihláška pohľadávky

Formulár slúži na vyplnenie prihlášky pohľadávky na predpísanom tlačive, ktorú je nutné doručiť v jednom rovnopise súdu, ktorý vyhlásil konkurz alebo povolil reštrukturalizáciu (nie na inom súde!). U správcu sa prihláška podáva v dvoch rovnopisoch v podateľni jeho kancelárie, ktorá je zriadená v obvode súdu, ktorý vyhlásil konkurz alebo povolil reštrukturalizáciu. Prihláška musí byť doručená na súd aj správcovi v zákonnej lehote (do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie). 

7,99 €
1

Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne

Formulár slúži daňovému subjektu na vytvorenie písomného oznámenia o vzniku stálej prevádzkarne na predpísanom tlačive.

0,00 €
1