Rozvod

Súbor dokumentov v tejto kategórii Vám pomôžu úspešne absolvovať proces rozvodového konania. Patria sem napr. návrh na začatie konania o rozvode, dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod..

 

Návrh na rozvod

Formulár slúži na vytvorenie návrhu na rozvod manželstva. Rozvod manželstva je jedinou formou zániku manželstva, počas života oboch manželov. Zánik manželstva nastane dňom právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode manželstva. Predpokladom začatia konania o rozvode je podanie návrhu na jeho začatie na príslušnom okresnom súde jedným z manželov.

 

 

9,99 €
1

Návrh na vklad do katastra pri vysporiadaní BSM

V prípade rozvodu manželstva je potrebné vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM"), t.j. dohodnúť sa na rozdelení majetku v BSM. Súčasťou BSM sú spravidla aj nehnuteľnosti, preto Dohoda o vysporiadaní BSM by mala obsahovať aj ustanovenia o tom, ktorý z bývalých manželov bude vlastniť tú ktorú nehnuteľnosť. Práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom. Bližšie vysvetlenie formulára nájdete tu

1,99 €
1

Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Formulár slúži na vytvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve oprávnenej osoby do konca svojho života užívať nehnuteľnosť (rodinný dom, byt, inú budovu alebo pozemok). Formulár umožňuje dohodnúť aj povinnosť doopatrovania oprávnenej osoby. Takého právo následne vznikne na základe rozhodnutia Okresného úradu, katastrálny odbor o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Po vypracovaní zmluvy je potrebné vypracovať a podať návrh na vklad práva doživotného užívania do katastra nehnuteľností, aby právo doživotného užívania vôbec vzniklo.

3,99 €
1

Čo o nás hovoria

reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS
reference

Zrozumiteľné, rýchle, účelné, voľbu neľutujem.

Dopsta, s.r.o.