Darovacia zmluva

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. 

Relevantné formuláre:

Darovacou zmluvou sa darca zaväzuje bezodplatne odovzdať obdarovanému predmet darovania  do vlastníctva a obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma.  Účelom darovacej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k darovanej veci z darcu na obdarovaného. 

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady darovanej veci, o ktorých vie. Jedná sa o vady faktické (poškodenia veci, nefunkčnosť veci a pod.) ako aj i vady právne (napr. darovanie veci, ktorá nie je vo vlastníctve darcu). Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil obdarovaného, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. Toto právo patrí obdarovanému len v súvislosti s vadami, ktorými trpela darovaná vec v čase darovania, teda nie v súvislosti s vadami, ktoré vznikli až následne po darovaní. Právo obdarovaného vrátiť dar možno uplatniť len vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy obdarovaný reálne mohol toto právo prvý krát uplatniť, t.j. odo dňa, kedy mohol obdarovaný zistiť vadu veci pri zachovaní obvyklej starostlivosti.

V prípade porušenia uvedenej oznamovacej povinnosti zo strany darcu, je obdarovaný oprávnený uplatňovať voči nemu nárok na náhradu škody, ktorá vznikla obdarovanému na jeho inom majetku v dôsledku vady darovanej veci. 

Vrátenie daru


Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Domáhanie sa vrátenie daru prichádza do úvahy v prípade darovaných vecí, ktoré sú nespotrebiteľné, teda vecí, ktoré sa po darovaní nespotrebovali.  Darca je oprávnený dožadovať sa vrátenia daru výzvou na vrátenie daru, ktorú adresuje obdarovanému. Ak je na strane darcu viac osôb (podieloví alebo bezpodieloví spoluvlastníci darovanej veci) je potrebné, aby výzvu adresovali obdarovanému všetci darcovia. Výzva na vrátenie daru musí obsahovať konkrétne skutočnosti, v ktorých darca vidí správanie sa obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy. Takým správaním nie je akékoľvek nežiadúce správanie sa, jedná sa o prípady správania sa spôsobom, ktorým sú dobré mravy porušené značnou intenzitou alebo sústavne, napr. fyzickým alebo psychickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci. Nie je nevyhnutné, aby také konanie darcu naplnilo znaky trestného činu alebo priestupku.  

Predmetom darovacej zmluvy môžu byť:hnuteľná vecmotorové vozidlo, rodinný dom s pozemkombytsamostatný pozemokiná budova (napr. garáž, sklad, rekreačná chata), nebytový priestor alebo podiel na pozemku v pozemkovom spoločenstve. Po kliknutí na príslušný odkaz získate prístup k formuláru príslušnej zmluvy. 

Bytom sa rozumie obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Vlastníctvo nehnuteľnosti (bytu, domu, pozemku, inej budovy) prechádza na obdarovaného nie už podpisom darovacej zmluvy, ale až rozhodnutím Okresného úradu, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Preto je potrebné spolu s vypracovaním darovacej zmluvy  vypracovať aj návrh na vklad do katastra nehnuteľností, na základe ktorého Okresný úrad, odbor katastra zavkladuje (zapíše) prevod nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. 

Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.