Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Jednou z dvoch foriem spoluvlastníctva vecí je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM").  BSM predstavuje spoločenstvo vlastníckych práva a povinností manželov k veciam nadobudnutým počas manželstva. BSM môže vzniknúť iba medzi manželmi, pričom vzniká uzavretím manželstva. Občiansky zákonník pripúšťa výnimku v súvislosti so vznikom BSM, keď manželom umožňuje dohodnúť sa formou notárskej zápisnice, že BSM v ich prípade vznikne až ku dňu zániku manželstva. Takáto dohoda má za následok, že manželia počas trvania manželstva nadobúdajú majetok každý samostatne (tak, akoby neboli manželmi) a takto nadobudnutý majetok sa stane súčasťou BSM až ku dňu zániku manželstva. Význam má takáto dohoda napr. v prípade, že manželia podnikajú a pri podnikaní potrebujú efektívne nakladať s majetkom, bez toho, aby boli nútení získavať súhlas druhého manžela.

Relevantné formuláre:

Podľa občianskeho zákonníka patrí do BSM všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Majetok patriaci do BSM

Do BSM teda patria všetky veci (hnuteľné aj nehnuteľné), práva a iné majetkové hodnoty, ktoré sú oceniteľné v peniazoch s výnimkou práv osobnej povahy (autorské práva, práva k zlepšovacím návrhom a pod., ktoré môžu byť iba vo výlučnom vlastníctve toho z manželov, ktorý ich vytvoril), ale len za predpokladu, že boli nadobudnuté počas trvania manželstva. 

Rozšírenie a zúženie BSM

Manželia môžu dohodou formou notárskej zápisnice rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah BSM. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Pri rozšírení rozsahu BSM sa môžu manželia dohodnúť, že do BSM budú patriť veci, ktoré by inak do BSM nepatrili (napr.. veci, ktoré nadobudne jeden z manželov darom od inej osoby). Pri zúžení rozsahu BSM sa manželia môžu dohodnúť, že niektoré veci, ktoré by inak do BSM podľa zákona patrili, nenadobudnú do BSM. Manželia sa však nemôžu dohodnúť, že BSM vôbec nevznikne, alebo že sa zúži do takej miery, že už nebude plniť svoj účel. 

Právne úkony s majetkom v BSM

Veci v BSM užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.

Zánik BSM

BSM zaniká predovšetkým so zánikom manželstva (rozvod, úmrtie jedného z manželov). BSM však môže vo výnimočných prípadoch zaniknúť aj skôr ako zánikom manželstva. Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Závažným dôvodom môže byť napr. nadmerné požívanie návykových látok jedným z manželov, závažné nehospodárne nakladanie so spoločným majetkom jedným z manželov a pod. Súd tiež na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. V týchto prípadoch zaniká BSM vykonateľnosťou súdneho rozhodnutia, pričom zaniká ku dňu vykonateľnosti a nie spätne. 

Vyporiadanie BSM

Ak BSM zanikne, musí sa vykonať jeho vyporiadanie, t.j. manželia sa musia dohodnúť, ktorý z nich nadobudne tú ktorú vec v BSM do svojho výlučného vlastníctva, prípadne, že niektoré veci získajú obaja do podielového spoluvlastníctva. Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. k do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Dohoda o vyporiadaní BSM musí mať písomnú formu, keď sú predmetom vyporiadania nehnuteľnosti, ale pre zabezpečenie právnej istoty odporúčame každú dohodu o vyporiadaní uzavrieť v písomnej podobe a najlepšie súradne overenými podpismi bývalých manželov. Ak je predmetom vyporiadania nehnuteľnosť, je potrebné obsah dohody premietnuť do katastra, t.j. podať návrh na vklad obsahu dohody do katastra nehnuteľností. 

Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.