Zmluva o skladovaní

Zmluvou o skladovaní sa skladovateľ zaväzuje prevziať vec, aby ju uložil a opatroval, a ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu (skladné).

Relevantné formuláre:


Obe zmluvné strany sú podnikateľmi. Ukladateľ je osoba, ktorá dáva svoju vec na uskladnenie inej osobe - skladovateľovi. Ukladateľ je buď vlastníkom veci (spoluvlastníkom) alebo je držiteľom veci. Držiteľom veci je ten, kto ju síce nevlastní, ale má vec v oprávnenej faktickej moci. Takou osobou je napr. nájomca veci, zádržný veriteľ, prípadne aj záložný veriteľ. Podstatné je že ide o osobu, ktorá vec nevlastní, ale ktorá ju má v dispozícii v súlade s právnym poriadkom. 

Predmetom skladovania môže byť len hnuteľná vec (nie byt, dom a pod. ). Účelom skladovania je zachovanie veci podľa možnosti v stave, v akom sa nachádzala v čase odovzdania na skladovanie. Účelom nie je zlepšenie stavu veci (napr. oprava, tuning a pod.) nakoľko v takom prípade by sme už hovorili o inom type zmluvy, napr. zmluva o dielo, zmluva o oprave veci a pod. 

Tento formulár zmluvy reflektuje všetky bežne sa vyskytujúce variácie jednotlivých zmluvných dojednaní v zmluve o skladovaní. 


Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.