Vytvorenie závetu

Smrť v rodine je jednou z najstresujúcejších udalostí v živote človeka. Okrem negatívnych citových dopadov je s ňou spojený komplikovaný proces vysporiadania majetku nebohej osoby, dedičské konanie. V rámci obsahu tohto blogu nájdete popis dokumentov, ktoré Vám pomôžu absolvovať tento neľahký proces.

Základným dokumentom  používaným pri vyjadrení posladnej vôle fyzickej osoby je závet. Závet, alebo testament je písomný právny úkon pre prípad smrti fyzickej osoby, v ktorom táto osoba - poručiteľ ustanoví svojich dedičov, poprípade určí ich podiely, alebo vecné práva, ktoré im majú pripadnúť. Platné právo rozoznáva tzv. alografný závet, to je závet spísaný poručiteľom inak ako vlastnou rukou, holografný závet, ktorý je spísaný ručne a závet vo forme notárskej zápisnice.

Relevantné formuláre:

Alografný závet

Alografný závet je závet podpísaný pred zákonom stanoveným počtom svedkov, ktorí písomným vyhlásením dosvedčia, že ide o prejav poslednej vôle poručiteľa. Zákon rozoznáva jednoduchú a kvalifikovanú formu alografného závetu. Kvalifikovaný typ závetu predstavuje prejav poslednej vôle osoby, ktorá nevie čítať alebo písať, preto musí byť uskutočnený pred troma svedkami, spísaný pisateľom a predčítaný predčitateľom. Ako pisateľ alebo predčitateľ môže vystupovať niektorý zo svedkov.  Podmienkou však je, že pisateľ nesmie byť zároveň predčitateľom. Alografný závet môže byť vyhotovený v jednoduchej forme bez špecifikácie, konkrétnych častí majetku poručiteľa. V prípade, že závet bude mať jednoduchú formu uvedie sa iba výška podielu na celom dedičstve v percentách, ktorá pripadá na konkrétneho dediča, bez ohľadu na povahu jeho jednotlivých zložiek. Ak nejde o jednoduchú formu závetu, je potrebné špecifikovať konkrétne časti dedičstva, mená dedičov, ktorým časti majetku pripadnú, prípadne výška dedičských podielov na týchto častiach.

Holografný závet

Druhú formu testamentu predstavuje tzv. holografný závet, to je závet spísaný poručiteľom vlastnou rukou. Vzhľadom na to, že obsah závetu musí byť napísaný vlastnou rukou poručiteľa, závet vygenerovaný systémom elegaldocs nemožno považovať za platný závet, pokiaľ nedôjde k jeho ručnému prepisu.  Priame použite vygenerovaného dokumentu bez jeho následného prepisu spôsobuje absolútnu neplatnosť holografného závetu. Rovnako ako alegrafný závet musí byť podpísaný pred zákonom stanoveným počtom svedkov, ktorí písomným vyhlásením dosvedčia, že ide o prejav poslednej vôle poručiteľa.

V prípade ak poručiteľ v minulosti vyhotovil iný závet, môže svoj predchádzajúci závet zrušiť troma spôsobmi:

  1. zriadením nového platného závetu
  2. odvolaním závetu,
  3. zničením závetu.

Odvolanie závetu

Pri odvolaní závetu ide o jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým zrušuje právne účinky svojho predchádzajúceho prejavu vôle pre prípad smrti. Pre tento právny úkon sa vyžaduje forma, aká sa podľa zákona vyžaduje pre závet, ktorý sa odvoláva. Tento formulár slúži na vytvorenie odvolania alografného závetu poručiteľa, to je závetu spísaného poručiteľom inak ako vlastnou rukou. Odvolanie závetu musí rovnako ako alografný závet byť podpísaný pred zákonom stanoveným počtom svedkov, ktorí písomným vyhlásením dosvedčia, že ide o prejav poslednej vôle poručiteľa. Odvolanie predchádzajúceho závetu môže byť aj obsahom nového závetu.

Listina o vydedení

Potomkovia poručiteľa patria do kategórie „neopomenuteľných" dedičov. Poručiteľ môže platne vydediť potomka iba z dôvodov taxatívne špecifikovaných v ustanovení § 496a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Aby poručiteľ svojím právnym úkonom zabránil dedeniu zo zákona tomu dedičovi, ktorého nemôže opomenúť, pretože sa dopustil konania, ktoré predpokladá Občiansky zákonník ako dôvod vydedenia, musí tak urobiť na samostatnej listine o vydedení. Listina o vydedení musí rovnako ako alografný závet byť podpísaný pred zákonom stanoveným počtom svedkov, ktorí písomným vyhlásením dosvedčia, že ide o prejav poslednej vôle poručiteľa. 


Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.