Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní

Každý zamestnanec môže popri svojom pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť (podnikanie), ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s písomným súhlasom zamestnávateľa. Konkurenčný charakter predstavuje zhodná alebo obdobná činnosť s predmetom činnosti zamestnávateľa, napr. zamestnankyňa v obchode s elektronikou v rámci svojho podnikania chce predávať cez internet malé bytové doplnky z dreva a textilu. Napriek odlišnému zameraniu má zhodu so svojim zamestnávateľom v predmete činnosti v bode: Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), preto musí svojho zamestnávateľa požiadať o súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti.

Relevantné formuláre:

Kedy by  nemal zamestnanec na písomný súhlas zabudnúť?

  1. Zamestnanec podnikanie zatiaľ len plánuje. Preto je nutný predchádzajúci písomný Súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti.
  2. Zamestnanec sa už dlhodobo venuje podnikaniu, avšak mení zamestnávateľa. V prípade zhody v predmete činnosti s novým zamestnávateľom nezabudnúť na písomný Súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti ani v tomto prípade.
  3. Zamestnanec sa už dlhodobo venuje podnikaniu  s predmetom činnosti plne odlišným od predmetu činnosti svojho zamestnávateľa, preto jeho súhlas nikdy nepotreboval. Zamestnávateľ sa však rozhodol rozšíriť svoje podnikateľské aktivity a niektoré z nových predmetov činnosti sú zhodné s predmetom činnosti zamestnanca, čím jeho zárobková činnosť nadobudla konkurenčný charakter a preto je potrebuje Súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti. 

Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní odo dňa, kedy bola Žiadosť o vydanie súhlasu s výkonom inej zárobkovej činnosti doručená, platí, že súhlas udelil.

Môže zamestnávateľ udelený súhlas odvolať?

Pre Odvolanie súhlasu zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti zamestnanca zhodnej s predmetom činnosti zamestnávateľa musia existovať vážne dôvody, ktoré je zamestnávateľ v písomnom odvolaní súhlasu povinný uviesť, napr. zamestnávateľ v rámci rozširovania svojej podnikateľskej činnosti doplní predmety činnosti, v ktorých podniká jeho zamestnanec, čím podnikateľská činnosť zamestnanca môže nadobudnúť výrazný konkurenčný charakter.

Zamestnanec je následne povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť ukončiť.


Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.