Vklad do katastra pri vysporiadaní BSM

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (ďalej len "BSM") je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. 

Relevantné formuláre:


V prípade rozvodu manželstva je potrebné vyporiadať BSM, t.j. dohodnúť sa na rozdelení majetku v BSM. Takúto dohodu možno učiniť do troch rokov od právoplatného rozvodu manželstva. Súčasťou BSM sú spravidla aj nehnuteľnosti, preto Dohoda o vyporiadaní BSM by mala obsahovať aj ustanovenia o tom, ktorý z bývalých manželov bude vlastniť tú ktorú nehnuteľnosť (byt, dom, pozemok)

Práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom. Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (domu, bytu, pozemku) nadobúda právne účinky až rozhodnutím príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor a povolení vkladu prevodu do katastra. Tzn. že bývalý manžel/ka sa stane vlastníkom nehnuteľnosti (ktorá bola pôvodne v BSM) až po rozhodnutí katastrálneho odboru o návrhu na vklad do katastra. Tento formulár slúži na vypracovanie návrhu na vklad Dohody o vyporiadaní BSM v časti týkajúcej sa nehnuteľností do katastra nehnuteľností.  Formulár počíta aj s možnosťou, že predmetom Dohody o vyporiadaní BSM bude aj zriadenie vecného bremena, napr. práva doživotného užívania nehnuteľnosti jedným z manželov, právo prechodu cez pozemok a pod.  


Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.