Trestné oznámenie

Trestné oznámenie je podanie osoby (fyzickej, právnickej, alebo orgánu verejnej správy), ktorým oznamuje orgánom činným v trestnom konaní, že sa stal skutok, ktorý by mohol byť posúdený ako tretný čin. Orgánmi činnými v trestnom konaní sú polícia a prokuratúra. 

Relevantné formuláre:


Trestné oznámenie sa podáva prokurátorovi alebo policajtovi. Prokurátor a policajt bez meškania upovedomia Úrad špeciálnej prokuratúry o podanom trestnom oznámení, ak sa týka pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu. 

Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na:

 • trestný čin úkladnej vraždy, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 3 Trestného zákona, 

 • trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 4 Trestného zákona, 

 • trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3 a 4 Trestného zákona v súbehu s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), h), k) alebo l), 

 • trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 až 331 Trestného zákona,

 • trestné činy podplácania podľa § 332 až 335 Trestného zákona, 

 • trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona, 

 • trestný čin volebnej korupcie podľa § 336a Trestného zákona, 

 • trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, 

 • obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, 

 • trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné činy hospodárske podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ak takým trestným činom bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisícnásobok malej škody podľa Trestného zákona, alebo ak taký čin bol spáchaný v rozsahu dosahujúcom výšku najmenej dvadsaťpäťtisícnásobku malej škody podľa Trestného zákona, 

 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 

 • trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) až k) alebo l), ak sú splnené podmienky na spoločné konanie.

Ak prokurátor alebo policajt po prijatí trestného oznámenia zistí, že je potrebné ho doplniť, doplnenie vykoná výsluchom oznamovateľa alebo poškodeného alebo vyžiadaním písomných podkladov od oznamovateľa alebo od inej osoby alebo orgánu príslušný prokurátor alebo príslušný policajt tak, aby mohol rozhodnúť o trestnom oznámení v lehote do 30 dní od prijatia trestného oznámenia.

Prokurátor alebo policajt môže vypočuť osobu, ktorú na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu je potrebné vypočuť k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin. Táto osoba má právo odoprieť výpoveď, ak by výpoveďou spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, alebo svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťovala ako vlastnú ujmu. Túto osobu treba poučiť o následkoch krivého obvinenia. Vypočúvaná osoba má právo na právnu pomoc advokáta.

Fyzická osoba, ktorá má trvalé bydlisko v Slovenskej republike a bola poškodená trestným činom spáchaným v inom členskom štáte Európskej únie, je oprávnená podať trestné oznámenie policajtovi alebo prokurátorovi, ak tak nemohla urobiť v členskom štáte Európskej únie, v ktorom bol trestný čin spáchaný, alebo ak ide o zločin, ak tak urobiť nechcela. Prokurátor alebo prostredníctvom prokurátora policajt, ktorému bolo také trestné oznámenie doručené a nie je príslušný vo veci konať, bez meškania postúpi trestné oznámenie príslušnému orgánu toho členského štátu Európskej únie, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

Ak je trestné oznámenie podané na prokuratúre, príslušný prokurátor spravidla oznámenie odstúpi vecne a miestne príslušnému policajtovi, ktorý oznámenie preverí postupom podľa Trestného poriadku. Ak je vec súrna odporúčame podať trestné oznámenie priamo na polícii. Vecne a miestne príslušným je spravidla policajt Okresného riaditeľstva PZ, resp. prokurátor okresnej prokuratúry v územnom obvode ktorých bol spáchaný oznamovaný trestný čin, alebo v územnom obvode ktorých nastal následok trestného činu v podobe porušenia alebo ohrozenia záujmu chráneného Trestným zákonom (napr. ujma na zdraví, na majetku a pod.)

V trestnom oznámení odporúčame uvádzať pravdivé skutočnosti a nikoho krivo neobviňovať, pretože by sa oznamovateľ mohol dopustiť niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. 


Podľa kategórií

Najnovšie články

Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností Práce, ktoré nesmú vykonávať niektoré zamestnankyne

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.

Čo o nás hovoria

reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS
reference

Zrozumiteľné, rýchle, účelné, voľbu neľutujem.

Dopsta, s.r.o.