Sťažnosť proti uzneseniu v trestnom konaní

Opravným prostriedkom proti uzneseniu vydanému v trestnom konaní je sťažnosť. Sťažnosťou možno napadnúť každé uznesenie policajta (povereného príslušníka PZ alebo vyšetrovateľa PZ) okrem uznesenia o začatí trestného stíhania. Uznesenie súdu alebo prokurátora možno sťažnosťou napadnúť len v tých prípadoch, v ktorých to zákon výslovne pripúšťa, a ak rozhoduje vo veci v prvom stupni.

Relevantné formuláre:


Možnosť podať sťažnosť proti uzneseniu, ktoré Vám bolo doručené vyplýva z poučenia, ktoré sa nachádza na konci každého uznesenia. 

V zásade môže sťažnosť podať osoba, ktorej sa uznesenie priamo týka alebo ktorá na uznesenie dala návrh, na ktorý ju zákon oprávňuje; proti uzneseniu súdu môže podať sťažnosť aj prokurátor, a to aj v prospech obvineného. V prospech mladistvého obvineného môžu podať sťažnosť, a to aj proti jeho vôli, zákonný zástupca (spravidla rodič), obhajca, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; lehota na podanie opravného prostriedku im plynie samostatne. Proti uzneseniu o väzbe a o ochrannom liečení môžu podať sťažnosť v prospech obvineného aj osoby, ktoré by mohli podať v jeho prospech odvolanie, t.j. príbuzní obvineného v priamom rade, jeho súrodenci, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, môže i proti vôli obvineného za neho v jeho prospech sťažnosť podať aj jeho zákonný zástupca alebo jeho obhajca.

Sťažnosť sa podáva orgánu, proti ktorého uzneseniu smeruje, a to do troch dní od oznámenia uznesenia (doručenia alebo vyhlásenia uznesenia v prítomnosti osoby, ktorá podáva sťažnosť), s výnimkou sťažnosti proti uzneseniam podľa § 83 ods. 2 Trestného poriadku; ak sa koná podľa § 204 ods. 1 Trestného poriadku – tzv. superrýchle konanie, sťažnosť sa podáva do skončenia skráteného vyšetrovania. Ak sa uznesenie oznamuje tak obvinenému, ako aj jeho zákonnému zástupcovi alebo obhajcovi, plynie lehota od toho oznámenia, ktoré bolo vykonané najneskoršie. Ak teda podávate sťažnosť proti uzneseniu je nevyhnutné, aby ste ju podali do troch kalendárnych, nie pracovných dní. Ak však lehota troch dní od doručenia (alebo iného oznámenia) uznesenia uplynie v deň pracovného pokoja (víkend alebo štátny sviatok) posúva sa posledný deň lehoty na podanie sťažnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň. Sťažnosť sa považuje za podanú v lehote troch dní buď v prípade, že je v tejto lehote doručená orgánu proti rozhodnutiu ktorého smeruje, alebo je v tejto lehote podaná na poštovú prepravu, hoci doručená bude až po uplynutí zákonnej lehoty. 

Oprávnená osoba môže podanú sťažnosť vziať výslovne späť, kým sa o nej nerozhodlo. Sťažnosť podaná v prospech obvineného inou oprávnenou osobou alebo za obvineného obhajcom alebo zákonným zástupcom môže byť vzatá späť len s výslovným súhlasom obvineného.

Uznesenie možno napadnúť pre nesprávnosť niektorého jeho výroku, zrejmý rozpor výroku s odôvodnením, alebo porušenie ustanovení o konaní, ktoré uzneseniu predchádzalo, ak toto porušenie mohlo spôsobiť nesprávnosť niektorého výroku uznesenia. V sťažnosti možno uviesť skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli známe  prvostupňovom konaní.

Vzhľadom na krátku zákonnú lehotu na podanie sťažnosti má sťažovateľ dve možnosti. Buď podá kompletnú sťažnosť aj s odôvodnením, alebo v prípade, že odôvodnenie sťažnosti si vyžaduje dlhší čas ako tri dni, možno v zákonnej lehote sťažnosť len zahlásiť s tým, že v prímeranej dodatočnej lehote bude táto Vaša sťažnosť odôvodnená. 

Podľa kategórií

Najnovšie články

Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Práce, ktoré nesmú vykonávať niektoré zamestnankyne Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer

Podľa tagov

budúca obchodná kúpa (1) pracovný pomer (2) zamestnanie (1) manželstvo (1) BSM (1) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) majetok (1) rodina (1) darovanie veci (1) závet (1) testament (1) vydedenie (1) kúpa hnuteľnej veci (1) kúpa auta (1) skladovanie veci (1) vysporiadanie BSM (1) zavkladovanie vecného bremena (1) zavkladovanie prevodu (1) obstaranie predaja veci (1) dohoda o vykonaní práce (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) uschovanie veci (1) preprava nákladu (1) splnomocnenie (2) exekúcia (1) zabezpečenie záväzku (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) zamestnanie dohody (1) tehotná dojčiaca matka (1) obchodný register (1) pozemkové spoločenstvo (1) podiel (1) predaj (1)

Čo o nás hovoria

reference

Jednoduché, prehľadné a hlavne užitočné.

Ing. arch. Igor Skýpala, ATELIER AA S.R.O.
reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS