Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve

Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvom spoluvlastníkov podielov na nehnuteľnostiach (spravidla pozemkoch), ktoré v súhrne tvoria "spoločnú nehnuteľnosť" v správe pozemkového spoločenstva.

V súvislosti s touto problematikou Vám ponúkame nasledujúce formuláre:

Pozemkové spoločenstvo je právnickou osobou. Pozemkové spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve (ďalej len "zmluva o spoločenstve") uzavretou vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov alebo nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou. Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti, ktorý nechce byť členom spoločenstva, môže pri zakladaní spoločenstva ponúknuť svoj podiel na predaj inému vlastníkovi podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pozemkové spoločenstvo vzniká dňom zápisu spoločenstva do registra, ktorý vedie obvodný lesný úrad.

Člen pozemkového spoločenstva sa počas trvania svojho členstva môže rozhodnúť, že predá svoj podiel na pozemkoch, ktoré sú súčasťou pozemkového spoločenstva a ukončiť tak svoje členstvo v spoločenstve. Člen pozemkového spoločenstva môže svoj podiel rovnako aj darovať. Ak sa člen spoločenstva rozhodne predať/darovať svoj podiel na pozemkoch, ktoré sú súčasťou pozemkového spoločenstva inému členovi spoločenstva, nepotrebuje na to súhlas žiadneho orgánu spoločenstva a môže tak konať bez realizácie predkupného práva ostatných členov spoločenstva. Ak sa však člen rozhodne predať/darovať svoj podiel inej osobe, ktorá nie je členom spoločenstva, je povinný v prvom rade ponúknuť svoj podiel na pozemkoch na predaj ostatným členom spoločenstva prostredníctvom orgánu pozemkového spoločenstva - výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov (členovia), môže ho predať inej osobe.

Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je tiež zakázaný.

Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2.

Podľa kategórií

Najnovšie články

Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Práce, ktoré nesmú vykonávať niektoré zamestnankyne Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer

Podľa tagov

budúca obchodná kúpa (1) pracovný pomer (2) zamestnanie (1) manželstvo (1) BSM (1) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) majetok (1) rodina (1) darovanie veci (1) závet (1) testament (1) vydedenie (1) kúpa hnuteľnej veci (1) kúpa auta (1) skladovanie veci (1) vysporiadanie BSM (1) zavkladovanie vecného bremena (1) zavkladovanie prevodu (1) obstaranie predaja veci (1) dohoda o vykonaní práce (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) uschovanie veci (1) preprava nákladu (1) splnomocnenie (2) exekúcia (1) zabezpečenie záväzku (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) zamestnanie dohody (1) tehotná dojčiaca matka (1) obchodný register (1) pozemkové spoločenstvo (1) podiel (1) predaj (1)

Čo o nás hovoria

reference

Jednoduché, prehľadné a hlavne užitočné.

Ing. arch. Igor Skýpala, ATELIER AA S.R.O.
reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS