Odvolanie proti rozsudku v trestnom konaní

Opravným prostriedkom proti rozsudku súdu prvého stupňa je odvolanie. Odvolanie teda nie je prípustné proti rozsudku súdu druhého stupňa (napr. proti rozsudku Krajského súdu ktorým rozhodol o odvolaní).

Relevantné formuláre:


Podané odvolanie má odkladný účinok, čo znamená, že do času rozhodnutia o odvolaní nenastanú účinky napadnutého rozsudku predpokladané zákonom.

V zásade môže rozsudok odvolaním napadnúť prokurátor pre nesprávnosť ktoréhokoľvek výroku, obžalovaný pre nesprávnosť výroku, ktorý sa ho priamo týka, okrem výroku o vine v rozsahu, v ktorom súd prijal jeho vyhlásenie, že je vinný, alebo vyhlásenie, že nepopiera spáchanie skutku uvedeného v obžalobe, poškodený pre nesprávnosť výroku o náhrade škody a zúčastnená osoba pre nesprávnosť výroku o zhabaní veci. V neprospech obžalovaného môže rozsudok napadnúť odvolaním prokurátor; len čo do povinnosti na náhradu škody má toto právo aj poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody. V prospech obžalovaného môžu rozsudok odvolaním napadnúť okrem obžalovaného a prokurátora i príbuzní obžalovaného v priamom rade, jeho súrodenci, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Prokurátor môže tak urobiť i proti vôli obžalovaného. Ak je obžalovaný pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, môže i proti vôli obžalovaného za neho v jeho prospech odvolanie podať aj jeho zákonný zástupca alebo jeho obhajca.

Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozsudku môže ho napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie ustanovení o konaní, ktoré predchádzalo rozsudku, ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že výrok je nesprávny alebo že chýba.

Odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku. Ak sa rozsudok oznamuje tak obžalovanému, ako aj jeho obhajcovi a zákonnému zástupcovi, plynie lehota od toho oznámenia, ktoré bolo vykonané najneskoršie. Ak teda podávate odvolanie proti rozsudku je nevyhnutné, aby ste ho podali do 15 kalendárnych, nie pracovných dní. Ak však lehota 15 dní od doručenia (alebo iného oznámenia) rozsudku uplynie v deň pracovného pokoja (víkend alebo štátny sviatok) posúva sa posledný deň lehoty na podanie odvolania na najbližší nasledujúci pracovný deň. Odvolanie sa považuje za podané v lehote 15 dní buď v prípade, že je v tejto lehote doručené orgánu proti rozhodnutiu ktorého smeruje, alebo je v tejto lehote podané na poštovú prepravu, hoci doručené bude až po uplynutí zákonnej lehoty. Dávame Vám do pozornosti, že v prípade, že ste boli prítomný pri tom, ako sudca vyhlásil rozsudok, plynie Vám lehota 15 dní na podanie odvolania odo dňa vyhlásenia rozsudku, nie až odo dňa doručenia jeho písomného vyhotovenia. Ak ste však pri vyhlásení rozsudku neboli prítomný, plynie Vám lehota na odvolanie až od doručenia písomného vyhotovenia rozsudku. 

V písomne podanom odvolaní treba uviesť, proti ktorým výrokom odvolanie smeruje, a či smeruje aj proti konaniu, ktoré rozsudku predchádzalo. Odvolanie prokurátora, odvolanie, ktoré podáva za obžalovaného jeho obhajca, ako aj odvolanie, ktoré podáva za poškodeného alebo za zúčastnenú osobu ich splnomocnenec, musí byť zároveň odôvodnené tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti sa rozsudok napáda a aké chyby sa vytýkajú rozsudku alebo konaniu, ktoré rozsudku predchádzalo. Odvolanie možno oprieť o nové skutočnosti a dôkazy. 

Po vyhlásení rozsudku sa môže oprávnená osoba odvolania výslovne vzdať. Osoba, ktorá odvolanie podala, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až do doby, než sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu. Odvolanie prokurátora môže vziať späť i nadriadený prokurátor. Odvolanie podané v prospech obžalovaného obhajcom, inou oprávnenou osobou alebo zákonným zástupcom môže byť vzaté späť len s výslovným súhlasom obžalovaného. Prokurátor môže vziať také odvolanie späť i bez súhlasu obžalovaného. V tom prípade plynie obžalovanému nová lehota na podanie odvolania od upovedomenia, že odvolanie bolo vzaté späť. Vzatie odvolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu odvolacieho súdu, a ak nebola vec doteraz tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa.

Vzhľadom na krátku zákonnú lehotu na podanie odvolania má odvolateľ dve možnosti. Buď podá kompletné odvolanie aj s odôvodnením (t.j. v tedy, keď odvolateľ nebol prítomný pri vyhlásení rozsudku, ale tento mu bol len doručený v písomnej podobe aj s odôvodnením), alebo v prípade, že odôvodnenie odvolania si vyžaduje dlhší čas, resp. Vám lehota na podanie odvolania plynie od vyhlásenia rozsudku (pri ktorom ste bol prítomný) a v tejto lehote Vám nebolo doručené písomné vyhotovenia rozsudku s odôvodnením, možno v zákonnej lehote odvolanie len zahlásiť s tým, že v prímeranej dodatočnej lehote po doručení písomného vyhotovenia rozsudku bude zahlásené odvolanie doplnené odôvodnením. Prirodzene je na vypracovanie relevantného odôvodnenia odvolania potrebné oboznámiť sa s odôvodnením napadnutého rozsudku. 

Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.