Návrh na vklad vecného bremena do katastra

Práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom. Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.Zriadenie vecného bremena nadobúda právne účinky až rozhodnutím príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor a povolení vkladu vecného bremena do katastra. Tzn. že osoba sa stane oprávneným z vecného bremena až po rozhodnutí katastrálneho odboru o návrhu na vklad do katastra. Tento formulár slúži na vypracovanie návrhu na vklad  práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Tzn. že tento formulár je vhodné použiť v prípade zriadenia vecného bremena, napr. práva doživotného užívania nehnuteľnosti, práva prechodu cez nehnuteľnosť a pod.  

Zmluvnými stranami zmluvy o zriadení vecného bremena sú oprávnený a povinný. 

Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.