Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe

Služba elegaldocs  umožňuje vygenerovať aj obsahy elektronických formulárov, ktoré sú určené na predkladanie žiadostí a návrhov orgánom verejnej moci v rámci elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom portálu https://www.slovensko.sk . V rámci tejto funkcionality je možné napr. vytvoriť návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra určeným na elektronické podanie, ktorý je možné aj vytlačiť a použiť v listinnej podobe.

Obsah

Obmedzenia:

Aplikácia elegaldocs umožňuje vyplnenie a následné vygenerovanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra vo formáte, ktorý je určený na ich elektronické podávanie. Vzhľadom na rozdiely v použitých technológiách existujú pri vytvorení elektronického podania určité limity. V rámci týchto obmedzení:

  1. Nie je možné zvoliť väčší počet predmetov podnikania organizačnej zložky podniku. Je možné uviesť iba jeden.
  2. Nie je možné zvoliť väčší počet vedúcich organizačnej zložky podniku. Je možné uviesť iba jediného vedúceho pre jednu organizačnú zložku.
  3. Nie je možné zvoliť typ organizačnej zložky, pričom automaticky sa nastavuje odštepný závod.
  4. V adresách subjektov nie je možné zvoliť štát, pričom automaticky sa nastavuje Slovenská republika.
  5. Nie je možné zvoliť iný ako peňažný vklad v Eurách. Rovnaké obmedzenie platí aj pre základné imanie.
  6. Nie je možné zvoliť spoluvlastníctvo obchodného podielu.
  7. Pri návrhu na zápis družstva do obchodného registra nie je možné zvoliť druh štatutárneho orgánu a funkciu štatutára.

Editácia na stránke Ministerstva spravodlivosti

Vygenerovaný dokument vo formáte XML je možné ďalej editovať prostredníctvom rozhrania nachádzajúceho sa na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti.

V prvom rade je potrebné zvoliť požadovaný formulár na nasledovných stránkach:Následne je potrebné vygenerovaný dokument načítať do formulára prostredníctvom rozhrania nachádzajúceho sa v ľavom hornom rohu formulára. Po kliknutí  na toto  tlačidlo (“kliknite sem, ak chcete priložiť súbor”) sa otvorí okno „Priloženie súboru“ . Po kliknutí na  tlačidlo „Browse“ (Prehľadávať/ Procházet /Browse) sa otvorí okno „Choose file“ (Zvoľte súbor na nahranie//Zvolte soubor k nahrání/Choose file), v ktorom si nalistujte a vyberte vopred uložený vygenerovaný XML súbor. Po potvrdení “ Odovzdať “ sa XML súbor zobrazí vo formulári na mieste pôvodného textu  “kliknite sem, ak chcete priložiť súbor”. Po dvojnásobnom stlačení tlačidla – “Načitať súbor” sa údaje z XML súboru prenesú do formulára, kde ich môžete podľa potreby pozmeniť.

Počas vypĺňania formulára je vhodné priebežne ukladať zmeny, aby nedošlo ku strate zadaných údajov. V prípade nečinnosti dôjde k vypršaniu časového limitu po uplynutí 60 minút a následne dôjde k strate zadaných údajov. Počas vypĺňania formulára sa odporúča minimálne 1x za hodinu vyvolať kontrolu  vyplnenia formuláru, kedy dochádza k spojeniu so serverom a predíde sa tým vypršaniu časového limitu.

Následne je potrebné vykonať uloženie vyplneného formulára vo forme  XML. súboru na zvolené miesto na disku PC. Po stlačení tlačidla  “ Vygenerovať súbor” sa z formuláru vygeneruje XML súbor, ktorý sa zobrazí vo formulári na mieste pôvodného textu “kliknite sem, ak chcete priložiť súbor” (meno súboru je totožné s kódom formulára). Po dvojkliku na tlačidlo 4   s názvom súboru vygenerovaného v predchádzajúcom kroku (resp. po kliknutí na spinku v tlačidle, ktorá sa zobrazí vľavo hore od tlačidla) je možné tento súbor stiahnuť a uložiť na Váš počítač. Po otvorení okna s otázkou „Do you want to open or save this file?“ (Chcete daný súbor otvoriť alebo uložiť?/ Do you want to open or save this file?) a stlačení tlačidla „Save“ (Uložiť/Save) sa otvorí  okno  “Save as” (Uložiť ako/Save as), kde sa zadá meno súboru a cesta kam má byť daný súbor uložený. Kompletný návod na prácu s elektronickými formulármi obchodného registra je možné získať v používateľskej príručke elektronického formuláru.

Podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom

Korektne vyplnený XML formulár je možné podpísať zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom externej aplikácie  QSign 4.2 alebo vyššiu s licenciou QSign Premium alebo QSign BatchSigner. Návod na nastavenie aplikácie na podpisovanie vygenerovaných XML dokumentov nájdete na stránke výrobcu target.

Elektronické zasielanie obchodnému registru

Vygenerované návrhy na zápis údajov do obchodného registra spolu s prílohami je možné predkladať prostredníctvom portálu elektronických služieb portálu https://slovensko.sk. Tieto služby sú určené na pre použitie nového  typu občianskeho preukazu s čipom (tzv. elektronické identifikačné karty eID).

Tlačenie XML formulárov

Vygenerované návrhy na zápis údajov do obchodného registra vo formáte XML, nie je možné predkladať registrovým súdom vo vytlačenej podobe. Rovnako súdy neakceptujú vytlačené rozhranie elektronického formuláru zo stránky Ministerstva spravodlivosti SR. Návrh predkladaný v listinnej podobe musí vychádzať z formátu formulárov uvedených na stránke ministerstva. Prostredníctvom elektronického rozhrania nachádzajúceho sa na stránke ministerstva možno vygenerovaný dokument transformovať do podoby formulára obchodného registra pre podania v papierovej (listinnej)  podoby. Po zobrazení stránky je potrebné do políčka  Priložíť XML súbor  zadať požadovaný XML súbor, ktorý používateľ potrebuje vytlačiť. Do políčka  Opísať text z obrázka zadá zobrazený text. Po stlačení tlačidla Tlač  sa vo Web prehliadači zobrazí daný formulár, ktorý je možné vytlačiť.

Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.