Exekúcia

Obsah blogu:

1. Čo je to exekúcia, priebeh konania a jeho metódy

2. Exekučný titul

3. Zastavenie exekúcie

4. Návrh povinného na zastavenie exekúcie

5. Námietky proti exekúcii

6. Návrh na odklad exekúcie 

Relevantné formuláre:

1. Čo je to exekúcia, priebeh konania a jeho metódy

Exekúcia je zákonom povolený zásah do majetkovej a osobnej sféry povinnej osoby - dlžníka za účelom dosiahnutia uspokojenia pohľadávky veriteľa - oprávneného. Účastníkmi exekúcie sú oprávnený a povinný. Oprávneným je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá disponuje exekučným titulom, na základe ktorého má právo na plnenie od dlžníka - oprávneného. Oprávnený je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá je podľa exekučného titulu povinná niečo plniť (spravidla zaplatiť) oprávnenému. Exekúcia sa vžda koná na základe exekučného titulu jedným zo zákonom predpokladaným spôsobom. 

Ak je podkladom na exekúciu exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 • prikázaním pohľadávky,
 • predajom hnuteľných vecí,
 • predajom cenných papierov,
 • predajom nehnuteľnosti,
 • predajom podniku,
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur, nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, to však neplatí ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom podľa zákona o rodine. 

Ak je podkladom na exekúciu exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať:

 • vyprataním,
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
 • rozdelením spoločnej veci,
 • uskutočnením prác a výkonov.

Je na rozhodnutí exekútora, ktorý spôsob vykonania exekúcie zvolí.

Naspäť

2. Exekučný titul

Exekučným titulom je rozhodnutie, na základe ktorého možno vykonať exekúciu. Je to vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Exekučným titulom sú aj:

a) rozhodnutia orgánov Európskej únie, 

b) cudzie exekučné tituly, 

c) notárske zápisníce, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,

d) vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a nimi schválené zmiery,

e) osvedčenia o dedičstve, vykonateľné rozhodnutia bývalých štátnych notárstiev a dohody nimi schválené, 

f) vykonateľné rozhodnutia orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste, 

g) platobné výmery, výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmiery schválené týmito orgánmi, 

h) vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia, 

i) iné vykonateľné rozhodnutia a schválené zmiery, ktorých výkon pripúšťa zákon, 

j) doklady vydané podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu.

Naspäť

3. Zastavenie exekúcie

Súd exekúciu zastaví ak

a) sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným (napr. doložka vykonateľnosti bola vyznačená omylom),

b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným (napr. zrušenie rozhodnutia na základe mimoriadného oprávného prostriedku),

c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie (návrh oprávneného na zastavenie exekúcie, oprávnený môže podať návrh na zastavenie z rôzných dôvodov ako napr. zaniklo právo priznané rozhodnutím (splatenie dlhu) atď. alebo aj bez udania dôvodu. Okresný súd návrhu oprávneného na zastavenie exekúcie vždy vyhovie a exekúciu zastaví. ),

d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona (napr. ak exekúcia postihuje veci ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami),

e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu (§ 55),

f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané (napr. zaplatenie dlhu),

g) exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať (napr. oprávnený sa vzdal exekvovaného práva, alebo pohľadávka oprávneného je premlčaná a povinný namietne jej premlčanie),

h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie (teda na náklady a odmenu exekútora),

i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,

j) pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom,

k) rozhodol, že majetok štátu podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na plnenie úloh štátu alebo na plnenie verejnoprospešného účelu alebo že majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na vykonávanie jej činností a plnenie jej úloh,

l) je výkon exekučného titulu v rozpore s verejným poriadkom.

Exekučný súd (okresný súd) exekúciu zastaví na návrh alebo aj bez návrhu.

Naspäť

4. Návrh povinného na zastavenie exekúcie

Povinný môže podať návrh na zastavenie z rôznych dôvodov ako napr. rozhodnutie na podklade ktorého sa exekúcia vykonáva (exekučný titul) sa nestalo vykonateľným; zaniklo právo priznané rozhodnutím (splatenie dlhu) atď. V zásade je povinný oprávnený návrhnúť zastavenie exekúcie z ktoréhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu. V návrhu je potrebné podrobne uviesť okolnosti a skutočnosti, v ktorých povinný vidí naplnenie dôvodov zastavenia exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie je tiež potrebné doložiť listinnými prípadne inými dôkazmi, ktoré preukazujú dôvody zastavenia exekúcie, ak ich má povinný k dispozícii, v opačnom prípade je potrebné na ne aspoň poukázať a vyzvať súd, aby také dôkazy zabezpečil sám.

Naspäť

5. Námietky proti exekúcii

Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule.

Námietky sú procesnou obranou povinného - osoby, proti ktorej sa vedie exekučné konanie, účelom ktorých je dosiahnúť buď zastavenie exekúcie alebo upustenie od vykonania exekúcie.

Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46), o námietkach netreba rozhodnúť.

Námietky je možné odôvodniť zánikom vymáhaného nároku, napr. z dôvodu zaplatenia dlhu; tým, že nastali iné skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku oprávneného, napr. premlčanie práva, dohoda o povolení splácania dlhu v splátkach; a napokon možno námietky odôvodniť inými skutočnosťami, ktoré inak spôsobujú neprípustnosť exekúcie.

Námietky proti exekúcii je exekútor povinný doručiť súdu najneskôr do piatich dní od ich doručenia účastníkom. O námietkach proti exekúcii rozhodne súd najneskôr do 60 dní od ich doručenia.

Rozhodnutie o námietkach sa doručí oprávnenému, povinnému a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.

Proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie.

Ak je rozhodnutie, ktorým sa námietkam vyhovelo, právoplatné, súd exekúciu zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Ak povinný zoberie námietky späť predtým, ako o nich rozhodne súd, exekútor pokračuje vo vykonávaní exekúcie a o námietkach sa nerozhoduje.

Námietky proti exekúcii je tiež potrebné doložiť listinnými prípadne inými dôkazmi, ktoré preukazujú dôvody námietok, ak ich má povinný k dispozícii, v opačnom prípade je potrebné na ne aspoň poukázať a vyzvať súd, aby také dôkazy zabezpečil sám.

Naspäť

6. Návrh na odklad exekúcie

Na návrh povinného môže okresný súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. V návrhu na odklad exekúcie je potrebné čo najpodrobnejšie popísať okolnosti a skutočnosti, ktoré nastali bez zavinenia povinného a majú za následok, že sa povinný alebo členovia jeho rodiny prechodne dostali do ťaživej životnej situácie, kedy je ohrozené uspokojovanie základných životných potrieb povinného, alebo jeho rodiny a vykonanie exekúcie by tento stav podstatne zhoršilo. Zároveň však musí byť splnená podmienky, že prípadným odkladom exekúcie by oprávnený nebol vážne poškodený, čo treba tiež v návrhu vyargumentovať. 

Súd povolí odklad exekúcie, ak povinný v lehote na podanie námietok proti exekúcii podá žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorý je exekučným titulom. Ak súd žalobu o zrušenie rozhodcovského rozhodnutia zamietne, po právoplatnosti rozhodnutia sa v exekúcii pokračuje. Ak súd žalobe vyhovie a rozhodcovské rozhodnutie zruší, súd exekúciu podľa tohto zákona zastaví.

Návrh na odklad exekúcie je potrebné doložiť listinnými prípadne inými dôkazmi, ktoré preukazujú dôvody odkladu exekúcie, ak ich má povinný k dispozícii, v opačnom prípade je potrebné na ne aspoň poukázať a vyzvať súd, aby také dôkazy zabezpečil sám.

Do rozhodnutia súdu o odklade exekúcie môže exekútor vykonávať len úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku povinného. Odklad exekúcie z tých istých dôvodov nemôže byť povolený opakovane.

Podľa kategórií

Najnovšie články

Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností Práce, ktoré nesmú vykonávať niektoré zamestnankyne

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.

Čo o nás hovoria

reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS
reference

Zrozumiteľné, rýchle, účelné, voľbu neľutujem.

Dopsta, s.r.o.