Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Každý zamestnávateľ môže pri plnení svojich úloh alebo pri zabezpečení svojich potrieb výnimočne uzatvoriť s fyzickou osobou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pri ich voľbe sú rozhodujúce základné charakteristiky každej z nich:

Relevantné formuláre:

Dohoda o vykonaní práce

Ak  ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, ďalej ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku je možné zvoliť dohodu o vykonaní práce. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov. Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená písomne a obsahovať zákonom stanovené náležitosti.

Dohoda o pracovnej činnosti

Ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce,  ktorú možno vykonávať v rozsahu najviac 10 hodín týždenne je možné zvoliť dohodu o pracovnej činnosti.  Dohoda o pracovnej činnosti obdobne musí byť uzatvorená písomne o obsahovať náležitosti v súlade so zákonom.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Osobitné postavenie má Dohoda o brigádnickej práci študentov. Fyzická osoba musí mať v tomto prípade štatút žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Obdobne platí uzavretie dohody písomne a so zákonnými náležitosťami.


Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.