Dohoda o plnomocenstve

Dohodou o plnomocenstve udeľuje splnomocniteľ splnomocnencovi oprávnenie vykonávať v mene a na účet splnomocnenca konkrétne špecifikované právne úkony (nie na všetky právne úkony ako generálne plnomocenstvo), napr. vstupovať do právnych vzťahov, preberať záväzky, nadobúdať práva, nakladať s majetkom splnomocnenca, preberať jeho poštu, zastupovať splnomocnenca v konaní pred štátnymi orgánmi (napr. súdy, správne orgány a pod.), orgánmi samosprávy (obce, vyššie územné celky).

Splnomocnenec koná v mene a na účet splnomocniteľa, čo znamená, že z konania splnomocnenca vznikajú práva alebo povinnosti priamo splnomocniteľovi, nie splnomocnencovi. 

Udelenie plnomocenstva je závažným rozhodnutím splnomocniteľa, nakoľko oprávňuje splnomocnenca aby v mene splnomocniteľa vykonal všetko, na čo je splnomocniteľom oprávnený. Je preto mimoriadne dôležité, aby si splnomocniteľ vybral ako splnomocnenca osobu, ktorej môže dôverovať. Takou osobou môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba. V prípade, že je splnomocnencom právnická osoba, vykonáva za ňu úkony splnomocnenca jej štatutárny zástupca. 

Plnomocenstvo môže stanoviť, že splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa. 

Dohoda o plnomocenstve v zásade zaniká uplynutím času na ktoré bolo udelené, alebo ak ho odvolal splnomocniteľ, resp. ho vypovedal splnomocnenec. Podľa povahy úkony (ov) ktorý má splnomocnenec vykonať, môže dohoda o plnomocenstve zaniknúť aj vykonaním daného úkonu (ov).

Po vytlačení dohody o plnomocenstve úradne overte podpis splnomocniteľa a prípadne aj splnomocnenca, v prípade, že si overenie podpisov vyžaduje právny úkon, ktorý má splnomocnenec vykonať.

Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.