Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Elegaldocs, s. r. o., IČO: 36 858 315, so sídlom Bellova 2/H, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 a používateľmi služieb „elegaldocs“ umiestnených na internetových stránkach elegaldocs.sk vyplývajúcich z uzavretia zmluvy na ďiaľku.

Obsah:

1. Definície

2. Ceny a platobné podmienky

3. Práva a povinnosti Poskytovateľa

4. Práva a povinnosti Používateľa

5. Podmienky a spôsob reklamácie

6. Ochrana osobných údajov

7. Záverečné ustanovenia

1. Definície

 1. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Elegaldocs, s. r. o., IČO: 36 858 315, so sídlom Bellova 2/H, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 ( ďalej len „Poskytovateľ“)

 2. Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetových služieb nachádzajúcich sa na webových stránkách elegaldocs.sk ( ďalej len „Aplikácia“).

 3. Používateľom Aplikácie je každá osoba, ktorá používa informácie, softvér, produkty, služby alebo iný obsah obsiahnutý, alebo dostupný prostredníctvom Aplikácie. Používateľom Aplikácie môže byť iba fyzická osoba s mierou spôsobilosti na právnej úkony potrebnou na právne relevantné používanie Aplikácie alebo právnická osoba ( ďalej len „Používateľ“).

 4. Akceptáciou obsahu týchto podmienok Používateľom vzniká medzi Poskytovateľom a Používateľom zmluva uzatvorená na diaľku vzťahujúca sa na akékoľvek použitie Aplikácie, či už bezplatné, alebo spoplatnené ( ďalej len „Zmluva“).

 5. Predplatenou službou sa na účely tejto Zmluvy rozumie stanovené použitie Aplikácie podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa po zaplatení Poplatku, a to buď počas predplateného obdobia v časovo obmedzenom rozsahu, alebo v rozsahu jedného použitia Aplikácie ( ďalej len „Predplatená služba“).

 6. Predplatená služba, ktorá je poskytovaná počas časovo obmedzeného obdobia a poskytovateľom špecifikovaného funkčného rozsahu, je stanovená predplateným cenovým balíčkom uvedeným v rámci Aplikácie ( ďalej len „Časové predplatné“ ).

 7. Predplatená služba v podobe jednorázového použitia Aplikácie mimo Časového predplatného, na základe individuálne stanovenej ceny je špecifikovaná individuálnou cenou za každý vygenerovaný obsah (ďalej len „Jednorázové predplatné“).

 8. Poplatkom sa rozumie finančná čiastka, ktorú Poskytovateľovi zaplatí Používateľ za použitie Aplikácie, a to podľa aktuálnej cenovej ponuky Poskytovateľa ( ďalej len „Poplatok“).

 9. Nespoplatnenou službou sa rozumie stanovené použitie Aplikácie podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa, ktoré nie je podmienené zaplatením Poplatku ( ďalej len „Nespoplatnená služba“). Podmienky sa riadia režimom predaja na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predaj Tovaru a služieb v zmysle týchto Podmienok sa uskutočňuje formou predaja na diaľku bez súčasnej prítomnosti kupujúceho a predávajúceho. Na predaj Tovarov a služieb, ktorý sa nerealizuje v rámci predaja na diaľku, sa tieto Podmienky nevzťahujú.

 10. Zariadením sa na účely Zmluvy rozumie akýkoľvek technický prostriedok použitý Používateľom na prístup k Aplikácii prostredníctvom siete internet ( ďalej len „Zariadenie“).

 11. Objednávka je prejav vôle uskutočnený Používateľom prostredníctvom stanoveného užívateľského rozhrania webovej stránky elegaldocs.sk smerujúci k získaniu prístupu k Predplatenej službe, pričom z uvedeného prejavu vôle Používateľa je zrejmé, že si od Poskytovateľa objednal použitie Predplatenej služby prostredníctvom zmluvy na diaľku, ktorú má záujem s Poskytovateľom uzatvoriť ( ďalej len „Objednávka“).

 12. Elektronickým obsahom sa rozumie akákoľvek informácia, softvér, produkt, služby alebo iný obsah obsiahnutý, alebo dostupný prostredníctvom Aplikácie ( ďalej len „Elektronický obsah“ ).

 13. Dodaním Predplatenej služby sa rozumie technické umožnenie prístupu k Elektronickému obsahu cez internet na základe uskutočnenej Objednávky po zaplatení Poplatku ( ďalej iba „Dodanie služby“ ).

Naspäť

2. Ceny a platobné podmienky

 1. Rozsah a cenu Predplatených služieb stanovuje Poskytovateľ na základe cenníka uvedeného v rámci Aplikácie. Cena je špecifikovaná buď ako cenový balíček Časového predplatného, alebo ako individuálna cena Jednorázového predplatného. Jednorázové predplatné je špecifikované v rámci popisu konkrétnej služby a Časové predplatné v rámci špecifikácie cenového balíčka.

 2. Používateľ je oprávnený prostredníctvom príslušného užívateľského rozhrania Aplikácie uskutočniť Objednávku.

 3. Používateľ je po uskutočnení Objednávky povinný uhradiť Poplatok. Poplatok sa uhrádza použitím platobnej karty, prostredníctvom internetovej platobnej brány GP webpay, ktorá je zahrnuté do platobného systému Aplikácie. Všetky ceny sú vyobrazené v Eurách, vrátane daní a poplatkov a zahrňujú aj poplatok za uskutočnenú transakciu.

 4. Používateľ má právo uhrádzať Poplatok za prístup k Aplikácii formou pravidelných platieb alebo formou jednotlivých platieb, spočívajúcich v automatickom odpísaní platby Poplatku z účtu Používateľa Poskytovateľom, na základe predchádzajúceho súhlasu Používateľa.

 5. Používateľ berie na vedomie, že elektronická faktúra za použitie Aplikácie je automaticky vygenerovaná po zaplatení Poplatku.

 6. Po zaplatení Poplatku a identifikácii Poplatku Poskytovateľom, získa Používateľ prístup k Predplatenej službe.

 7. V prípade zvolenia automatického obnovovania predplatného z platobnej karty Používateľ súhlasí s automatickým platením Poplatku zo svojej platobnej karty bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty. Spôsob platby s automatickým obnovovaním predplatného je stanovený na dobu neurčitú, a Používateľ ho môže kedykoľvek zmeniť resp. zrušiť v nastaveniach Aplikácie. Frekvencia sťahovania finančných prostriedkov z karty Používateľa Poskytovateľom je obmedzená predplatným obdobím a to podľa časového vymedzenia jeho trvania, ktoré môže byť týždenné, mesačné, štvrťročné alebo ročné. Číslo platobnej karty, ako aj jej iné údaje uvedené na platobnej karte Poskytovateľ neuchováva v rámci Aplikácie.

 8. Akceptáciou tejto Zmluvy Používateľ súhlasí s automatickým obnovovaním Predplatenej služby na obdobie uvedené pri objednaní Predplatenej služby za Poplatok určený Poskytovateľom za Predplatenú službu v čase obnovenia cez predplatný systém platobných brán.

Naspäť

3. Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je za podmienok špecifikovaných v rámci popisu konkrétnej služby povinný Používateľovi prostredníctvom Aplikácie Dodať službu. Rozsah a špecifikácia Predplatenej služby je uvedený v popise cenových parametrov poskytnutej služby.

 2. Poskytovateľ poskytuje prístup k Aplikácii v stave, v akom sa nachádza, t.j. so všetkými vadami a neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera s výnimkou výpadku funkčnosti Aplikácie zavinenej zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním Aplikácie.

 3. Poskytovateľ je oprávnený umožniť Používateľovi prostredníctvom Aplikácie prístup k Bezplatnej službe. Rovnako je oprávnený zmeniť Bezplatnú službu na Predplatenú službu, alebo Predplatenú službu na Bezplatnú službu. Zmenou Bezplatnej služby na Predplatenú službu zaniká právo Používateľa užívať stanovenú časť Aplikácie bezodplatne. Zmenou Predplatenej služby na Bezplatnú službu nie sú dotknuté zmluvné vzťahy vyplývajúce z predchádzajúcich Zmlúv.

 4. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť použitia Aplikácie spôsobenú technickými vlastnosťami Zariadenia, napríklad v dôsledku nesprávneho nastavenia webového prehliadača, či nemožnosti internetového pripojenia zo strany Používateľa do Aplikácie.

 5. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou Zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku Zariadenia.

 6. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím účtu zriadeného Používateľom inou osobou.

 7. Poskytovateľ nie je zodpovedný za porušenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ak toto porušenie nastalo v dôsledku vonkajšej objektívnej príčiny, ktorú nemohol pri zachovaní odbornej starostlivosti ovplyvniť.

 8. Poskytovateľ je oprávnený informovať Používateľa prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS, písomne, telefonicky, alebo akýmkoľvek iným spôsobom o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia predplatného na používanie Aplikácie na ďalšie obdobie, o nutnosti uhradenia Poplatku na ďalšie obdobie prístupu k Predplatenej službe, o aktuálnych ponukách služieb, k čomu Používateľ udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Používateľ oprávnený Poskytovateľovi kedykoľvek vypovedať.

 9. Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k Predplatenej službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa, a to z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti prevádzky Aplikácie, pre výkon servisných činností a zlepšenia funkčnosti Aplikácie. O dočasnom pozastavení prístupu k Predplatenej službe Poskytovateľ informuje Používateľa oznamom zverejnenom na stránke elegaldocs.sk.

 10. Používateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na poskytnutie údajov Používateľa, ktoré nie sú osobnými údajmi (e-mail, telefónne číslo) tretej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom a prostredníctvom ktorej sa Používateľ registroval do Aplikácie.

 11. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť poskytovanie prístupu Používateľa k Aplikácii dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne a kedykoľvek vykonať technickú odstávku Aplikácie.

Naspäť

4. Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ má právo na Dodanie služby po uskutočnení zaplatenia Poplatku v rozsahu stanovenom v špecifikácii objednanej služby.

 2. Používateľ má právo stornovať Objednávku až do momentu Dodania služby. Po Dodaní služby zaniká právo Používateľa stornovať Objednávku. Používateľ si je vedomý a výslovne súhlasí s tým, že Dodaním služby zaniká jeho právo na odstúpenie od Zmluvy. Používateľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“).

 3. V prípade Časového predplatného je Používateľ oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného vzťahu odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je právne účinné momentom uplynutia dohodnutej doby Časového predplatného. Počas celého obdobia trvania Časového predplatného je Používateľ oprávnený používať Aplikáciu v dojednanom rozsahu. Po nadobudnutí právnej účinnosti odstúpenia od zmluvy zaniká právo Používateľa na používanie Aplikácie. Odstúpením od zmluvy sa rozumie aj zrušenie súhlasu na automatické obnovovanie Predplatenej služby.

 4. Používateľ zodpovedá za použitie osobných údajov iných subjektov, alebo iných informácií pri používaní Aplikácie a to aj v prípade pokiaľ k tomu dotknuté osoby neudelili súhlas. Rovnako Používateľ zodpovedá za použitie informácii, ktoré sú na základe všeobecne záväzného právneho predpisu predmetom utajovania, napríklad použitím obchodného tajomstva, či zákonom chránenej utajovanej skutočnosti. Používateľ nie je oprávnený používať Aplikáciu na účely, alebo spôsobom, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v rozpore s touto Zmluvou a podmienkami konkrétnej služby.

 5. Obsah Aplikácie je chránený právom duševného vlastníctva . Používateľ nie je oprávnený na ďalšie komerčné sprístupňovanie tohto obsahu, alebo jeho časti. Používateľ nie je bez súhlasu Poskytovateľa oprávnený opätovné sprístupňovať obsah Aplikácie iným subjektom za účelom dosiahnutia zisku. V prípade použitia Aplikácie spôsobom odporujúcim tejto podmienke zaniká Používateľovi právo na používanie Aplikácie. Obsah, ktorý bol takto získaný používaním Aplikácie je Používateľ povinný podľa povahy vrátiť Poskytovateľovi, alebo zničiť ho.

 6. V prípade straty prístupového hesla je Používateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o zaslanie nového prihlasovacieho hesla. Po obdržaní žiadosti Používateľa je Poskytovateľ povinný prideliť Používateľovi nové prístupové heslo k Aplikácii a súčasne je oprávnený zablokovať prístup k Aplikácii prostredníctvom pôvodného prístupového hesla.

Naspäť

5. Podmienky a spôsob reklamácie

 1. Používateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád prístupu k Predplateným službám u Poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom emailového formulára na webovej stránke elegaldocs.sk.

 2. Používateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

 3. Reklamácia Používateľa sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku Aplikácie a Používateľ nebude mať prístup k Predplatenej službe po dobu dlhšiu ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

 4. Poskytovateľ je povinný doručiť Používateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Používateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 5. V prípade, ak je reklamácia Používateľa opodstatnená, Poskytovateľ poskytne Používateľovi zľavu formou predĺženia prístupu k Predplatenej službe o dobu, počas ktorej Používateľ nemal v dôsledku vád prístup k Predplatenej službe. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný Používateľa informovať.

Naspäť

6. Ochrana osobných údajov

 1. Registrácia do Aplikácie je dobrovoľná a registrovaní Používatelia majú možnosť využívať celú funkčnosť Aplikácie. Neregistrovaní Používatelia nebudú mať plný prístup k celej Aplikácii v rozsahu stanovenom Poskytovateľom. Aplikácia môže využívať cookies alebo iné technológie sledovania činnosti Používateľa. Tieto technológie môžu zaznamenávať informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu do Aplikácie pričom tieto informácie neobsahujú osobné údaje používateľov a môžu byť použité na štatistické účely.

 2. Používateľ sa do Aplikácie registruje vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami.

 3. Používateľ pri registrácii do Aplikácie dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania Aplikácie, a to na účely poskytovania služby. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky . Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie objednávky pre predaj a zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa eshopu. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

 4. Poskytovateľ poskytne údaje o registrovanom Používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov v prípadoch stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Ďalej je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť osobné údaje registrovaných Používateľov inému subjektu, ktorý je jeho právnym nástupcom.

 5. Používateľ uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu Používateľa a komunikáciu s Používateľom. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby Používateľa.

 6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Používateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

 7. Používateľ ako dotknutá osoba odoslaním Objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov , aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania Zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Používateľ zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať.

Naspäť

7. Záverečné ustanovenia

 1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Používateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Používateľa a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

 2. Poskytovateľ nie je advokátom a nie je oprávnený na zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajobu v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správu majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci. Uzatvorenie tejto Zmluvy a používanie Aplikácie nevytvára medzi Poskytovateľom a Používateľom právny vzťah obdobný vzťahu medzi advokátom a jeho klientom. Poskytovateľ preto nie je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel v súvislosti s prevádzkovaním Aplikácie. Aplikácia nepredstavuje náhradu za činnosť advokáta.

 3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnosťou informácií uvedených na webovej stránke elegaldocs.sk, alebo použitým Elektronického obsahu vygenerovaného prostredníctvom Aplikácie. Rovnako Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnosťou obsahu uvedenou na webových stránkach na ktoré Aplikácia odkazuje.

 4. Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak Používateľ nie je občanom SR.

 5. Vzťahy, ktoré nie sú upravené Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

 6. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu zmluvného vzťahu zmeniť obsah Zmluvy. Poskytovateľ je povinný túto zmenu zverejniť na svojej internetovej stránke elegaldocs.sk, v lehote desiatich dní vopred, formou publikácie nového znenia Zmluvy. Používateľ je v tejto lehote oprávnený Zmluvu vypovedať prostredníctvom emailu doručeného Poskytovateľovi. Doručením výpovede Zmluva zaniká po uplynutí stanovenej doby predchádzajúceho Časového predplateného právo Používateľa Aplikáciu užívať. Po márnom uplynutí desať dňovej lehoty stráca platnosť a účinnosť predchádzajúca Zmluva a nadobúda platnosť a účinnosť nová Zmluva. Poskytovateľ nie je po dobu trvania predchádzajúceho Časového predplatného, na základe nového znenia Zmluvy oprávnený zmeniť Používateľom zaplatený rozsah predplateného používania Aplikácia v rámci predchádzajúcej zmluvy a výšku Poplatku.

Naspäť