Hnuteľnosti - firemné

Hnuteľné veci zahrňujú objekty, ktoré nie sú považované za nehnuteľnosti, napr. automobily, elektroniku, stroje. Do tejto kategórii patria najme zmluvy o kúpe a predaji, výpôžičke a pod..

Zmluva o dielo - firemná

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa hnuteľnú vec - dielo, zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa za zhotovené dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

4,99 €
1