Práce, ktoré nesmú vykonávať niektoré zamestnankyne

Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z.:

Obsah:

ZOZNAM PRÁC A PRACOVÍSK, KTORÉ SÚ ZAKÁZANÉ TEHOTNÝM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCA DEVIATEHO MESIACA PO PÔRODE A DOJČIACIM ŽENÁM

1. Tehotným ženám sú zakázané práce a pracoviská so škodlivými

1.1. fyzikálnymi faktormi a vplyvmi, najmä pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenému atmosférickému tlaku o viac ako 20 kPa oproti okolitému atmosférickému tlaku, napríklad v tlakových komorách a pri potápaní, alebo zníženému atmosférickému tlaku, prípadne významnému zvýšeniu vnútropľúcneho tlaku,
 
1.2. biologickými faktormi, najmä s
a) toxoplasmou gondii,
 
b) vírusom rubeoly (rubivírus),
 
c) vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), okrem prípadov, keď sú tehotné ženy dokázateľne primerane chránené pred pôsobením týchto faktorov očkovaním,
 
1.3. chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom.
 
2. Dojčiacim ženám sú zakázané práce a pracoviská so škodlivými chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom.

3. Ďalej sú tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám zakázané práce

a) s látkami a zmesami, ktoré sú klasifikované podľa osobitného predpisu2) v týchto triedach nebezpečnosti a kategóriách nebezpečnosti s týmito výstražnými upozorneniami:
1. mutagenita zárodočných buniek kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 340, H 341),
 
2. karcinogenita kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 350, H 350i, H 351),
 
3. reprodukčná toxicita kategórie nebezpečnosti 1A, 1B, 2 alebo ďalšej kategórie nebezpečnosti pre účinky na laktáciu alebo prostredníctvom laktácie (H 360, H 360D, H 360F, H 360FD, H 360Fd, H 360Df, H 361, H 361d, H 361f, H 361fd, H 362),
 
4. toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 370, H 371),
 
b) s látkami a zmesami a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v osobitnom predpise,3)
 
c) zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu,4)
 
d) pri činnostiach vedúcich k ožiareniu v kontrolovaných pásmach pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 
e) pri výrobe a spracovaní výbušnín a výbušných predmetov a pri zaobchádzaní s nimi,
 
f) pri dezinfekcii a deratizácii priestorov plynmi,
 
g) v priestoroch uzavretých a nedostatočne prevetrávaných nádob a nádrží,
 
h) s horľavými kvapalinami I. triedy nebezpečnosti 5) s výnimkou ich bezpečného používania v laboratóriách a pri poskytovaní zdravotnej a veterinárnej starostlivosti,
 
i) pri ktorých je riziko zrútenia stavieb, konštrukcií a zrútenia alebo zosypania materiálov,
 
j) vo výškach nad 1,5 m a nad voľnými hĺbkami,
 
k) s nebezpečenstvom vysokého napätia,
 
l) pri porážke zvierat na bitúnkoch,
 
m) pri starostlivosti o plemenného žrebca, plemenného býka, plemenného kanca, plemenného barana, plemenného capa, iného divokého živočícha alebo jedovatého živočícha, pri ktorej dochádza k bezprostrednému kontaktu s ním,
 
n) banské pod zemou a pri razení tunelov a štôlní.

ZOZNAM PRÁC A PRACOVÍSK, SPOJENÝCH SO ŠPECIFICKÝM RIZIKOM PRE TEHOTNÉ ŽENY, MATKY DO KONCA DEVIATEHO MESIACA PO PÔRODE A PRE DOJČIACE ŽENY

Práce a pracoviská so škodlivými
 
1. fyzikálnymi faktormi a vplyvmi, ktoré môžu spôsobiť poškodenie plodu alebo narušiť uchytenie placenty alebo jej časti, najmä práce

1.1. s nárazmi, otrasmi alebo pohybmi
a) spojené s tlakom na brucho a podbrušie spôsobeným či už pracovným zariadením, opracúvanými predmetmi, alebo v dôsledku nevhodne riešeného pracovného miesta,
 
b) pri ktorých dochádza k prenosom nárazov na horné končatiny, napríklad práca s ručnými pneumatickými nástrojmi,
 
c) pri ktorých dochádza k prenosu vibrácií na ruky, pri ktorom sú prekračované akčné hodnoty expozície vibráciám v závislosti od časového vystavenia, ustanovené osobitným predpisom, 6)
 
d) s prenosom vibrácií pôsobiacich na celé telo alebo miestne, pri ktorých sú prekročené akčné hodnoty expozície vibráciám ustanovené osobitným predpisom 6) pre tehotné ženy znížené o 10 dB,
 
1.2. pri manipulácii s nákladmi spojené s rizikami, najmä v bedernej oblasti chrbtice
a) pri preprave bremien pomocou jednoduchých bezmotorových pojazdných prostriedkov, pri ktorých musí byť sila vynaložená v ťahu väčšia ako 50 N a sila v tlaku väčšia ako 100 N,
 
b) spojené so zdvíhaním, prenášaním a ukladaním bremien, pri ktorých sú prekračované smerné hmotnostné hodnoty, 7)
 
c) s prevažujúcou dynamickou zložkou svalovej práce, pri ktorých je celozmenový pracovný energetický výdaj väčší ako 4 MJ,
 
1.3. na pracoviskách s hlukom, keď sú prekračované horné akčné hodnoty expozície hluku pri fyzickej práci, ustanovené osobitným predpisom, 6)
 
1.4. s ionizujúcim žiarením pri činnostiach vedúcich k ožiareniu ionizujúcim žiarením mimo kontrolovaných pásiem pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak dávka na plod počas celého tehotenstva neprekročí 1 mSv,
 
1.5. s neionizujúcim žiarením, keď sú prekročené akčné hodnoty expozície elektromagnetickému žiareniu a elektromagnetickým poliam s frekvenciami 300 GHz a nižšími, ustanovené osobitným predpisom pre obyvateľstvo, 8)
 
1.6. na pracoviskách s nadmernou záťažou chladom alebo teplom
a) keď sa teplota vzduchu udržiava po dobu viac ako 4 hodiny na hodnote 4 stupne C a nižšej alebo keď sa vykonávajú práce v súhrne za zmenu dlhšie ako 1 hodinu pri teplotách pod -5 stupňov C. Práca v uvedenom povolenom časovom rozsahu musí byť kompenzovaná účinnými ochrannými opatreniami na zabezpečenie fyziologickej termoregulácie tehotnej ženy, najmä vhodným pracovným oblečením, primeraným temperovaním priechodných a odpočinkových priestorov, v prípade potreby zabezpečením teplých nápojov a stravy,
 
b) keď časovo-vážená celozmenová priemerná výsledná teplota guľového teplomeru prevyšuje 28 stupňov C,
 
c) s významnými zdrojmi sálavého tepla na zamestnanca, keď nemožno technickými opatreniami znížiť sálanie tak, aby nebolo príčinou nadmernej tepelnej záťaže a porúch termoregulácie a aby pôsobenie sálavého tepla na hlavu neprekračovalo 150 W/m2,
 
d) s mimoriadnymi nárokmi na termoreguláciu v dôsledku striedania veľkých teplotných rozdielov v intervaloch kratších ako 30 minút, ako aj pri súčasne vysokej teplote a vlhkosti, ak nie sú zabezpečené opatrenia účinne kompenzujúce negatívny vplyv uvedených faktorov, najmä vhodné pracovné oblečenie, úprava režimu práce a oddychu, pitný režim, primerané tepelno-vlhkostné podmienky v priechodných a odpočinkových priestoroch,
 
1.7. s nevhodným pohybom a držaním tela a s premiestňovaním sa v rámci pracoviska alebo mimo neho
a) vykonávané vo fyzicky náročných a v nevhodných pracovných polohách, ako je práca v hlbokom predklone, v podrepe, v kľaku, poležiačky, vo vypätom stoji na špičkách nôh, s rukami nad hlavou a s pootočením trupu o viac ako 60 stupňov,
 
b) postojačky u tehotných žien, ak sa vykonávajú súvisle počas prevažnej časti pracovnej zmeny,
 
c) vykonávané v obmedzenom pracovnom priestore, ktorý neumožňuje striedanie pracovných polôh a uvoľňovanie zaťažovaných častí podpornopohybovej sústavy, a v podmienkach, ktoré neumožňujú upraviť pracovné miesto s ohľadom na antropometrické zmeny tela ženy v priebehu tehotenstva,
 
1.8. s psychickou záťažou
a) pri ktorej nemožno individuálne prispôsobovať pracovné tempo dané strojovým zariadením,
 
b) pri ošetrovaní pacientov na uzavretých psychiatrických oddeleniach.
 
2. biologickými faktormi, najmä práce

a) s klasifikovanými faktormi skupiny 2, 3 a 4, 9) ak je známe, že tieto faktory alebo terapeutické opatrenia potrebné vzhľadom na pôsobenie týchto faktorov ohrozujú zdravie tehotných žien a nenarodeného dieťaťa,
 
b) pri výrobe liečiv a prípravkov na humánne a veterinárne účely, pri ktorých môže preukázateľne vo významnej miere dochádzať k prenikaniu v nich obsiahnutých biologických účinných látok do organizmu.
 
3. chemickými faktormi, najmä práce s

3.1. ortuťou a s jej zlúčeninami,
 
3.2. látkami spomaľujúcimi mitózu,
 
3.3. oxidom uhoľnatým,
 
3.4. látkami a zmesami, ktoré sú klasifikované podľa osobitného predpisu2) v týchto triedach nebezpečnosti a kategóriách nebezpečnosti s týmito výstražnými upozorneniami, okrem predaja týchto látok a zmesí v uzavretých nerozbitných originálnych baleniach:
1. akútna dermálna toxicita kategórie nebezpečnosti 1, 2 alebo 3 (H 310, H 311),
 
2. respiračná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 334),
 
3. kožná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 317),
 
4. žieravosť/dráždivosť pre kožu kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 1C (H 314).
 
3.5. zrušené od 1.6.2015

Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.