Zamestnanie - firemné

V rámci kategórie „zamestnanie“ nájdete kolekciu listov, právnych aktov a dokumentov potrebných na nájdenie a získanie zamestnancov, či brigádnikov, založenie pracovno-právneho vzťahu s týmito osobymi, ale aj na ukončenie pracovno-právneho pomeru. Sú tu zahrnuté napr. pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, výpovede zo strany zamestnávateľa a pod..

Poverenie zamestnanca zamestnávateľom

Formulár slúži zamestnávateľovi na vytvorenie písomného poverenia zamestnanca konkrétnymi úlohami, činnosťami. V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi. Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

0,99 €
1

Uznanie záväzku na náhradu škody spôsobenej zamestnancom

Formulár slúži zamestnancovi na vytvorenie písomného oznámenia, v ktorom uznáva svoj záväzok na náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi. Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú  škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.

0,99 €
1

Rozhodnutie o krátení dovolenky

Formulár slúži zamestnávateľovi na vytvorenie písomného oznámenia o krátení dovolenky pre neospravedlnenú absenciu v práci.  Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť  zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni, podľa rozhodnutia zamestnávateľa. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

0,99 €
1

Žiadosť o vrátenie nákladov poskytnutých podľa dohody o zvýšení kvalifikácie

Podľa dohody o zvýšení/nadobudnutí kvalifikácie môže byť zamestnávateľ povinný zamestnancovi preplácať náklady súvisiace so štúdiom (cestovné, školné a pod.). Ak zamestnanec v rozpore s dohodou nezotrvá v prac. pomere u zamestnávateľa po dohodnutú dobu po skončení vzdelávania (štúdia), má zamestnávateľ právo požadovať od zamestnanca náhradu vynaložených nákladov na jeho vzdelávanie. 

0,99 €
1

Výpoveď zamestnávateľa zo zdravotných dôvodov

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo k na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

0,99 €
1

Oznámenie zamestnávateľa o neplatnosti okamžitého skončenia

Formulár slúži zamestnávateľovi, aby oznámil svojmu zamestnancovi, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, že  skončenie považuje za neplatné a pracovný pomer nezanikol a trvá na tom, aby zamestnanec naďalej pracoval. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru okamžitým skončením môže zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Ak zamestnanec skončil neplatne pracovný pomer okamžite a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí. Ak nevykonával zamestnanec prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce.

0,99 €
1

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer, v prípade dohody o brigádnickej práci študentov ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku. Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študenta je potvrdenie štatútu študenta, ktorý sa preukazuje napr. potvrdením o návšteve školy. S mladistvým zamestnancom možno túto dohodu uzatvárať, len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie. Tieto dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Podrobnosti nájdete tu

1,99 €
1

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zamestnávateľom

Formulár slúži na vytvorenie oznámenia skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ktoré podáva zamestnávateľ. V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. 

0,99 €
1

Čo o nás hovoria

reference

Jednoduché, prehľadné a hlavne užitočné.

Ing. arch. Igor Skýpala, ATELIER AA S.R.O.
reference

Zrozumiteľné, rýchle, účelné, voľbu neľutujem.

Dopsta, s.r.o.